موثق‌، معتبر

منبع رسمی‌. همچنین اثری که قابل اعتماد دانسته شود‌، زیرا وثوق یا اصالت آن مورد تأیید گستردهٔ کارشناسان حوزهٔ مربوطه است‌.