پدیدآورنده- ناشر، پدیدآورندهٔ ناشر

نویسنده، عکاس، آهنگساز، یا هر فردی که آثارش را خود منتشر می‌کند.

نیز نگاه کنید به:

privately printed