مصاحبه با پدیدآور‌، مصاحبهٔ پدیدآور

گفت‌و‌گویی که در آن‌، از نویسنده دربارهٔ زندگی و آثارش سؤال می‌شود و این کار به‌وسیلهٔ مصاحبه‌گری انجام می‌شود که قصد دارد حاصل کار خود را عیناً در یک کتاب یا ادواری منتشر کند‌، یا به‌صورت کامل یا برگزیده در یک برنامهٔ رادیویی یا تلویزیونی نقل کند‌.
همچنین اشاره دارد به مقاله یا برنامه‌ای که بر مبنای چنین مصاحبه‌ای تولید شود‌.