نمایهٔ پدیدآور، نمایهٔ پدیدآورنده

نمایه‌ای با ترتیب الفبایی که در آن‌، سرعنوان‌ها نام افراد حقیقی و حقوقی مسئول در آفرینش آثار نمایه‌شده می‌باشند‌. مدخل‌های مربوط به پدیدآورندگان ممکن است جداگانه نیایند و در عوض با نمایهٔ موضوعی یا نمایهٔ عنوانی ادغام شوند‌.

مقایسه کنید با:

name index