شناسهٔ پدیدآور

مدخلی در فهرست‌، نمایه‌، یا کتابنگاری در زیر سرعنوان معتبر‌، برای پدیدآورنده‌ای از اثر که نامش اول [و پیش از همه‌] ذکر شده‌، چه یک شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی‌. در اکثر فهرست‌های کتابخانه‌ای‌، «‌شناسهٔ پدیدآور‌» شناسهٔ اصلی است‌.