Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

author entry

شناسهٔ پدیدآور

مدخلی در فهرست‌، نمایه‌، یا کتابنگاری در زیر سرعنوان معتبر‌، برای پدیدآورنده‌ای از اثر که نامش اول [و پیش از همه‌] ذکر شده‌، چه یک شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی‌. در اکثر فهرست‌های کتابخانه‌ای‌، «‌شناسهٔ پدیدآور‌» شناسهٔ اصلی است‌.