کتابنگاری پدیدآور

یک کتابنگاری از آثاری که به‌وسیلهٔ یک پدیدآورندهٔ بخصوص یا دربارهٔ او نگاشته شده‌، و ممکن است در موارد گوناگون، شکل‌های مختلف – از یک سیاههٔ مختصر از عناوین برگزیده گرفته تا کتابنگاری جامع و کاملاً توصیفی- داشته با‌شد‌.

مقایسه کنید با:

biobibliography