وابستگی پدیدآورنده 

نام سازمانی که پدیدآورندهٔ یک اثر‌، رسماً با آن مرتبط است‌، و معمولاً در کتاب‌ها بر روی لبه‌ برگردان انتهایی روپوش یا بر صفحه عنوان‌، و در مقالات مجلات در یادداشتی در پایین صفحه اول‌، گاهی همراه با عنوان شغلی و اطلاعات تماس نویسنده‌، ذکر می‌شود‌.