چکیدهٔ پدیدآور‌، چکیدهٔ پدیدآورنده

خلاصهٔ کوتاهی‌‌ (موسوم به چکیده) که به‌وسیلهٔ شخص مسئول آفرینش اثر خلاصه‌نویسی‌شده نوشته می‌شود- در برابر چکیده‌ای که به‌وسیلهٔ شخصی غیر از پدیدآورنده‌، و معمولاً به‌وسیلهٔ یک چکیده‌نویس یا نمایه‌ساز حرفه‌ای تهیه می‌شود‌.