اصالت

کیفیت موجود در چیزی از نظر آنچه ادعا می‌شود در آن هست (‌معتبر‌بودن‌، واقعی‌بودن‌، خالص‌بودن‌، و …‌)‌، که در آرشیو و مجموعه‌های خاص از طریق فرایند بررسی که تأیید اصالت نامیده می‌شود و در ارزشیابی یک چیز‌، بسیار اهمیت دارد‌، شناسایی می‌گردد‌. اثبات اصالت یک سند یا رکورد بستگی به هویت خالق(خالقان) آن دارد. وجود امضایی قابل اثبات (به دلیل آنکه خالق آن فقره را مشخص و رابطهٔ بین وی و اثر را اثبات می‌کند) به عنوان معیار اصلی تعیین شخص معرفی‌شده به عنوان خالق اصلی آن فقره عمل می‌کند.

نیز نگاه کنید به:

forgery