پدیدآورندهٔ منسوب‌، پدیدآورندهٔ منتسب

شخصی که گمان می‌رود اثری را که به‌صورت مجهول‌المؤلف منتشر شده یا پدیدآورندگی آن محل تردید است‌، نوشته یا خلق کرده. انتساب معمولاً بر شواهد تأیید‌کننده مبتنی است‌، ولی امکان بروز عدم‌قطعیت بر اثر اندک یا متضاد بودن شواهد نیز وجود دارد. در فهرستنویسی کتابخانه‌ای‌، پدیدآورندگی انتسابی در ناحیهٔ «یادداشت» توصیف کتابنگاشتی مورد اشاره قرار می‌گیرد‌.

مترادف با:

supposed author

مقایسه کنید با:

suppositious author