Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

attachment

پیوست‌، ضمیمه

یک فایل رایانه‌ای از هر نوع که به گونه‌ای به پیام پست الکترونیکی پیوند خورده تا هر دو با هم به نشانی مورد نظر ارسال شوند‌. پیوست‌های غیرمتنی‌، مثل فایل‌های تصویری و داده‌پایگاهی ممکن است نیازمند نرم‌افزار کدگذار و کدگشای خاصی باشند‌. در هنگام گشودن پیوست‌ها باید بسیار دقت کرد‌، زیرا گاهی از آن‌ها برای انتقال ویروس‌های زیان‌بخش رایانه‌ای استفاده می‌شود‌.