رابطهٔ همپایی

یک رابطهٔ معنایی که در آن‌، دو کلمه یا عبارت‌، گاه در داخل یک بافتار بخصوص، به لحاظ مفهوم با هم مرتبط می‌باشند‌، ولی به لحاظ سلسله‌مراتبی با هم مربوط نیستند‌ (‌مانند «‌گسترش کتابخانه‌» و «‌برد کتابخانه‌»‌).

نیز نگاه کنید به:

related term