Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

artificial language

زبان ساختگی‌، زبان مصنوعی

زبانی که از مجموعه قواعد ریشه‌دار ساخته می‌شود و واژگان آن ممکن است (‌مثل نظام رده‌بندی‌) زیرمجموعه‌ای از یک زبان طبیعی باشند، یا (‌مثل زبان مورد استفاده در برنامه‌نویسی رایانه‌ای‌) از نمادها تشکیل شده‌ باشند‌.

مترادف با:

synthetic language