بازتولید هنری، نسخه‌برداری هنری

کپی به روش چاپ مکانیکی از یک اثر چاپی، ترسیمی، نقاشی، یا اثر هنری دوبُعدی دیگر که به صورت تجاری منتشر شده؛ در برابر کپی انجام‌شده به صورت دستی یا برای اهداف غیرتجاری.

نیز مورد استفاده به عنوان مترادف با:

reproduction