فخری‌نام

نام خانوادگی که به‌عنوان یک لقب رسمی افتخارآمیز مورد استفاده قرار می‌گیرد یا از چنین لقبی برگرفته‌شده‌.