Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

archivist

آرشیودار‌، بایگان

شخصی که مسئول مدیریت و ادارهٔ یک مجموعهٔ آرشیوی است، معمولاً یک کتابدار با آموزش‌های خاص در روش‌ها و فنون آرشیوی‌، ازجمله شناسایی و ارزیابی رکورد‌های دارای ارزش آرشیوی‌، تأیید اصالت‌، ثبت‌، توصیف‌ و ‌مستند‌سازی‌، تسهیل در دسترسی و کاربرد‌، حفاظت و نگهداری‌، و نمایش و انتشار‌، به نفع پژوهشگران و تأمین علائق عمومی‌. آرشیوداران در «‌جامعهٔ آرشیوداران امریکا‌» سازمان یافته‌اند‌.

نیز نگاه کنید به:

Academy of Certified Archivists