آرشیو

مجموعهٔ سازمان‌یافته‌ای از رکوردهای غیرجاری از فعالیت‌های یک پیشه، دولت، سازمان، مؤسسه، یا شخصیت حقوقی دیگر، یا اوراق شخصی یک یا چند نفر، خانواده، یا گروه، که به‌وسیلهٔ تولیدکنندهٔ رکوردها یا جانشینان آن‌(ها)، به خاطر ارزش دائمی تاریخی‌‌، اطلاعاتی‌، استشهادی‌، حقوقی‌‌، اجرایی‌، یا پولی آن‌ها‌، معمولاً در گنجینه و مخزنی که به‌وسیلهٔ یک آرشیودار آموزش‌دیده مدیریت و اداره می‌شود‌، به صورت دائمی (یا برای دورهٔ زمانی معین یا نامعین) نگهداری می‌شوند‌.

نیز اشاره به اداره یا سازمان مسئول در ارزیابی‌، گزینش‌، حفاظت‌، و تأمین‌ دسترسی به مواد آرشیوی دارد‌.

آرشیوها را به سه دستهٔ کلی می‌توان طبقه‌بندی کرد‌: آرشیوهای دولتی (‌مثل ادارهٔ ملی آرشیو و اسناد‌)‌، آرشیوهای داخلی که به‌وسیلهٔ یک مؤسسهٔ مادر اداره می‌شوند‌، و آرشیوهای مجموعه‌ساز (‌کتابخانه‌های نسخ خطی‌، آرشیوهای فیلم‌، آرشیوهای نسب‌شناسی‌، آرشیو‌های صدا‌، آرشیو‌های شخصی‌، و‌…‌)‌.

مقایسه کنید با:

archive

نیز نگاه کنید به:

archival copy; archival database; archival jurisdiction; archival paper; archival quality; archival value; artificial collection; digital archives; International Council on Archives; Society of American Archivists

از این اصطلاح در محیط دانشگاهی نیز برای اشاره به سپارشگاهی از پیش‌چاپ‌های الکترونیکی، مقالات تمرینی، و اسناد مشابه (که معمولاً «آرشیو چاپ الکترونیکی» نامیده می‌شود) استفاده می‌گردد. در این مفهوم، به مدیریت آرشیوی دلالت نمی‌کند؛ و این امر گاهی باعث ایجاد سردرگمی- به عنوان مثال پیرامون هدف «برنامهٔ آرشیو باز» (Open Archives Initiative) می‌شود.