نسخهٔ مجاز، نسخهٔ تخصیصی

نسخه‌ای از یک منبع الکترونیکی، عموماً نسخهٔ دیجیتالی از یک مقالهٔ مجله، که کاربر کتابخانه تحت شرایط مربوط به اشتراک کتابخانه‌ای و توافقات صدور مجوز، مجاز به دسترسی به آن است. مقالات مجلات غالباً از مآخذ متعددی- ازجمله وبسایت فراهمگر و ناشر- در قالب الکترونیکی در دسترس قرار می‌گیرند. شناسایی نسخهٔ مجاز، کارکرد اصلی «خدمات تفکیک پیوند» (link resolution services) می‌باشد.