پیوست‌، ضمیمه

بخشی از یک اثر مکتوب‌، که وجود آن برای تکمیل متن ضرورت اساسی ندارد‌، ولی حاوی اطلاعات تکمیلی مانند جدول‌های آماری یا مطالب توضیحی است که از حوصلهٔ متن اصلی‌، یا از این‌که در پانوشت‌ها و پی‌نوشت‌ها بیاید بیرون است‌. تفاوت پیوست با پی‌افزود (addendum) در این است که پیوست از قبل‌، به‌عنوان بخش لازمی از اثر برای انتشار با آن در نظر گرفته ‌شده‌، نه این‌که بعد از حروفچینی، ضرورت وجودی آن روشن شده باشد‌. پیوست‌ها معمولاً در بخش پایانی‌، پس از متن اصلی و پیش از یادداشت‌ها‌، واژه‌نامه، کتابنگاری‌، و نمایه می‌آیند.

کوته‌نوشت‌:

app.