رونوشته، کپی‌شده

متنی که عیناً رونوشت یک نمونه است.