متون کاذبه‌، متون مجعوله‌، دارای نویسندهٔ مشکوک و نامطمئن

نوشته‌هایی که متخصصان در بارهٔ پدیدآورنده یا اصالت آن تردید دارند‌. مثلاً ۱۵-۱۴ کتاب از ترجمه‌های یونانی «‌عهد عتیق‌» (‌موسوم به‌apocrypha) که با عنوان کتب مجعوله شناخته می‌شوند از سوی کلیسای کاتولیک رم و کلیسای ارتدکس یونان، موثق شناخته می‌شوند‌؛ ولی در بین یهود، مورد انکارند و پروتستان‌ها نیز آن‌ها را معتبر نمی‌دانند‌.

مقایسه کنید با:

anonymous

نیز نگاه کنید به:

spurious work