شیوه‌نامهٔ ای‌پی‌ای ‌(‌انجمن روانشناسی امریکا‌)

راهنمایی برای تایپ‌کردن مقالات پژوهشی حوزهٔ علوم اجتماعی‌، که به‌وسیلهٔ «‌انجمن روانشناسی امریکا‌» تدوین‌شده و شامل قالب مناسب برای درج یادداشت‌ها و استنادات کتابنگاشتی است‌.

مقایسه کنید با:

MLA style

نیز نگاه کنید به:

electronic style