فروشنده‌ٔ کتاب‌های قدیمی‌، کتابفروش آثار قدیمی

کتابفروشی که به معامله‌ٔ کتاب‌های قدیمی‌، نایاب‌، فاخر‌، کمیاب‌، و/یا دست‌دوم می‌پردازد‌ و خدمات خود را به کتابخانه‌ها و مشتریان منفرد ارائه می‌دهد.

نیز نگاه کنید به:

AB Bookman’s Weekly; Abebooks; Alibris; Antiquarian Booksellers Association of America; Oak Knoll