ویراست همراه با توضیحات‌، ویراست گزارمانی

ویراستی مشتمل بر توضیحاتی که به‌وسیلهٔ پدیدآورنده یا حاشیه‌نویس و گزارمانگر دیگری نوشته ‌شده‌‌اند، و این توضیحات نقش توضیحی یا تکمیلی- و نه ارزیابانه- دارند‌.

مقایسه کنید با:

critical edition