Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

annotated bibliography

کتابنگاری تحشیه‌ای‌، کتابنگاری گزارمانی، کتابنگاری توضیحی‌

کتابنگاری که در آن‌، یادداشت توضیحی یا ارزیابانهٔ کوتاهی به هر ارجاع یا استناد افزوده می‌شود‌. حاشیه‌نویسی ممکن است در ارزیابی این‌که آیا آن منبع به موضوع موردنظر پژوهشگر یا به حوزهٔ مورد بررسی او ربط دارد یا نه‌، به او کمک کند‌. کتابخانه‌های دانشگاه کرنل، یک راهنمای برخط با عنوان «شیوهٔ آماده کردن کتابنگاری تحشیه‌ای» ارائه می‌دهد؛ نیز می‌توانید به «آزمایشگاه برخط نگارش» دانشگاه پردو مراجعه کنید.