تحشیه‌، حاشیه‌نوشتن‌، شرح کردن‌، توضیح کردن، گزارمان‌نویسی

افزودن یادداشت‌هایی به سند مکتوب برای شرح‌، توضیح‌، یا ارزیابی محتوای آن سند‌، مانند آنچه در «ویراست همراه با توضیحات» مشاهده می‌شود‌. همچنین، افزودن یادداشت‌های کوتاه‌ (موسوم به حاشیه و شرح‌) به یک مدخل‌ در یک کتابنگاری یا فهرست به‌منظور توصیف‌، توضیح‌، یا ارزیابی منابع ذکرشده‌.