سالنامه، وقعهٔ سالانه

یک نشریهٔ ادواری که در آن، تراکنش‌های یک جامعه یا سازمان، یا رخدادها و پیشرفت‌های حادث‌شده در یک رشته یا حوزهٔ مطالعاتی بخصوص، ثبت شده است. در معنای عام‌تر، فهرستی از رخدادها که به ترتیب زمانی ثبت شده‌اند.

نیز نگاه کنید به:

chronicle