نقل‌شده، روایتی، منقول، روایت‌شده

اطلاعاتی نه بر مبنای دانش دست‌اول یا تحلیل علمی، بلکه مبتنی بر توصیفات باواسطه یا مشاهدهٔ اتفاقی.