تبدیل به امریکایی، امریکایی‌کردن

تبدیل اثری که به انگلیسی بریتانیایی نوشته (‌یا ترجمه) شده به شیوه و املای انگلیسی امریکایی .

مقایسه کنید با:

briticize