این چارچوب، یادگیری سواد اطلاعاتی را – بسته به سطح آموزش- به چهار سطح متفاوت تقسیم می‌کند. این سطوح سواد اطلاعاتی با «چارچوب اعتبار کیفی اسکاتلند» (Scottish Credit Qualification Framework) انطباق یافته‌اند.

پیش‌نویس این چارچوب از اینجا قابل دسترسی است.

«آموزش اسکاتلند» وبسایتی دارد که به سواد انتقادی و اطلاعات اختصاص یافته و مبتنی بر بروندادهای این چارچوب است.

منبع:http://www.informationliteracy.org.uk/definitions/il-models/#squelch-taas-accordion-shortcode-content-3