«سایلیپ» ((Chartered Institute of Library Information Professionals (CILIP) مدلی برای سواد اطلاعاتی تدوین کرده که حاوی هشت قابلیت/درک است که فرد باسواد اطلاعاتی باید آن‌ها را داشته باشد:

  • نیاز به اطلاعات
  • منابع موجود
  • نحوۀ یافتن اطلاعات
  • لزوم ارزیابی نتایج
  • نحوۀ کار با نتایج یا به‌کارگیری آن‌ها
  • اخلاق و مسئولیت بهره‌برداری
  • نحوۀ انتقال یا همرسانی یافته‌ها
  • نحوۀ مدیریت یافته‌ها

منبع: http://www.informationliteracy.org.uk/definitions/il-models/#squelch-taas-accordion-shortcode-content-0