«انسیل» ((A New Curriculum for Information Literacy (ANCIL) در نتیجۀ یک طرح پژوهشی به وسیلۀ «اما کونان» (Emma Coonan) و «جین سکر» (Jane Secker) تدوین شد که هدف آن، ارائۀ رویکرد نوینی به آموزش و یادگیری سواد اطلاعاتی، متناسب با مهارت‌های مورد نیاز برای یک دانشجوی قرن بیست‌ویکمی بود. این برنامۀ آموزشی حاوی ۱۰ رشته است که دیدگاهی همه‌جانبه از یادگیری سواد اطلاعاتی می‌دهد و آن را در بافتار گسترده‌تری قرار می‌دهد.

نویسندگان «انسیل» به ویرایش یک کتاب همراه با عنوان «بازاندیشی در بارۀ سواد اطلاعاتی: چارچوب عملی برای پشتیبانی یادگیری» (Rethinking Information Literacy: A practical framework for supporting learning) پرداختند که مثال‌ها و موردکاوی‌هایی از نحوۀ کاربست «انسیل» در طیف گسترده‌ای از شرایط و موقعیت‌ها را در خود دارد.