موارد زیر، چند مدل و چارچوب مهم دیگر برای سواد اطلاعاتی هستند:

  • ۶ مهارت بزرگ (Big6): فرایند اطلاعاتی حل مسئله، ازمدل معروف «مایک آیزنبرگ» (Mike Eisenberg) و «باب برکویتس» (Bob Berkowitz)
  • «مدل مهارت‌های اطلاعاتی پلاس» (PLUS Information Skills Model) از «جیمز هرینگ» (James Herring)
  • مدل «هفت وجه سواد اطلاعاتی» (Seven Faces of Information Literacy) از «کریستین بروس» (Christine Bruce)
  • «شش قاب برای آموزش سواد اطلاعاتی» (Six Frames for Information Literacy Education) از «کریستین بروس» (Christine Bruce)

منبع: http://www.informationliteracy.org.uk/definitions/il-models/#squelch-taas-accordion-shortcode-content-5