«جیسک» ((Joint Information Services Committee (Jisc) سواد دیجیتالی را اینگونه تعریف می کند:

«قابلیت هایی که برای زندگی، یادگیری، و کار در یک جامعۀ دیجیتالی، برای فرد مناسب است.»

منبع: http://www.informationliteracy.org.uk/definitions/definitions-of-il/#squelch-taas-accordion-shortcode-content-5