«انسیل» ((A New Curriculum for Information Literacy (ANCIL) در نتیجۀ یک طرح پژوهشی به وسیلۀ «اما کونان» (Emma Coonan) و «جین سکر» (Jane Secker) تدوین شد که هدف آن، ارائۀ رویکرد نوینی به آموزش و یادگیری سواد اطلاعاتی، متناسب با مهارت های مورد نیاز برای یک دانشجوی قرن بیست و یکمی بود.

«سواد اطلاعاتی، پیوستاری از مهارت ها، رفتارها، رویکردها و ارزش ها است که چنان عمیق با کاربردهای اطلاعات درهم تنیده شده اند که به عنصر بنیادین یادگیری، دانشوری، و پژوهش تبدیل شده اند. سواد اطلاعاتی، وجه معرف دانشوران فهیم، شهروندان آگاه، و یادگیرندگان خودراهبر است.»

منبع: http://www.informationliteracy.org.uk/definitions/definitions-of-il/#squelch-taas-accordion-shortcode-content-2