«اِی‌سی‌آراِل» ((Association of College & Research Libraries (ACRL) در سال ۲۰۱۶ چارچوبی برای سواد اطلاعاتی تصویب کرد که تعریف زیر را برای سواد اطلاعاتی ارائه می‌دهد:

«سواد اطلاعاتی مجموعۀ توانمندی‌های درهم‌تنیده‌ای است که کشف فکورانۀ اطلاعات، درک چگونگی تولید و ارزشگذاری اطلاعات، و به‌کارگیری اطلاعات در خلق دانش جدید و مشارکت اخلاق‌مدارانه در مجامع یادگیری را دربرمی‌گیرد.»

«استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» (۲۰۰۰) در سال ۲۰۱۶ لغو شد.

منبع: http://www.informationliteracy.org.uk/definitions/definitions-of-il/#squelch-taas-accordion-shortcode-content-7