Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

فراسواد

«ماکی» () و «جاکوبسن» () در سال ۲۰۱۴ در کتاب خود با عنوان «فراسواد: باز-ابداع سواد اطلاعاتی برای توانبخشی به یادگیرندگان» بیان می‌کنند که سواد اطلاعاتی را باید با عنوان «فراسواد» بازتعریف کرد تا عناصر سواد دیجیتالی و رسانه‌ای، و نیز طیفی از دیگر عناصر را دربربگیرد. در انجام این کار، افراد می‌توانند «تولید، مشارکت، و همرسانی» اطلاعات، و نیز درک مهارت‌های سنتی‌تر سواد اطلاعاتی را یاد بگیرند.