Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

سواد رسانه‌ای

«سازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی ملل متحد» (یونسکو) سواد رسانه‌ای را در وبسایت اختصاصی آن تعریف کرده که موارد زیر را دربرمی‌گیرد:

  • درک نقش و کارکردهای رسانه در جوامع مردمسالار؛
  • درک شرایطی که در آن، رسانه‌ها می‌توانند کارکرد خود را به انجام برسانند؛
  • ارزیابی انتقادی محتوای رسانه‌ای؛
  • بهره‌گیری از رسانه برای ابراز آرای خود و مشارکت دموکراتیک؛
  • بررسی مهارت‌های موردنیاز (ازجمله مهارت‌های فاوا) برای تولید محتوای کاربرساخته.

ارزیابی انتقادی و بررسی مهارت‌ها پیوند مستقیم با مجموعه مهارت‌های سواد اطلاعاتی دارند و در بافتاری گسترده‌تر، یونسکو تعریف و مدلی برای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ارائه می‌دهد.

«وزارت ارتباطات» راهبردی برای سواد رسانه‌ای تدوین کرده و برای تمرکز بر نیازهای کنونی و آتی همۀ اعضای جامعه در امر سواد رسانه‌ای با ذینفعان کار خواهد کرد. تعریف آفکام از سواد رسانه‌ای عبارت است از «توانایی دسترسی، درک، و برقراری ارتباطات در بافتارهای گوناگون».

منبع: https://infolit.org.uk/definitions-models (اسفند ۹۶)