Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

سواد دیجیتالی

«جیسک» سواد دیجیتالی را «قابلیت‌هایی که اقتضای زندگی، یادگیری، و کار یک فرد در جامعۀ دیجیتالی است» می‌داند (Jisc, 2014). تفکر انتقادی و خلاقیت با استفاده از مدل  استانداردهای هفت‌گانه، در طیف گستردۀ تعاملاتی که هر روزه با فناوری های دیجیتالی و از طریق آن‌ها برقرار می‌کنیم، به کار گرفته می‌شوند. سواد اطلاعاتی یک بخش از هفت استاندارد سواد دیجیتالی است. وبسایت «توسعۀ سوادهای دیجیتالی» جیسک تعریف کامل، مدل‌ها و موردکاوی‌های مربوط را ارائه می‌دهد.

«جامعۀ رایانۀ بریتانیا» (British Computer Society) «برنامۀ سواد دیجیتالی برای زندگی» را دارد که به کشف روش‌های بهبود در سه قلمرو اصلی سواد دیجیتالی می‌پردازد: استخدام‌پذیری، آموزش، و جامعه.

«فیوچرلب» (FutureLab) «دستنامۀ سواد دیجیتالی در برنامۀ آموزشی» را تدوین کرده که هدف آن در وهلۀ اول، بخش‌های آموزش ابتدایی و متوسطه است.

منبع: https://infolit.org.uk/definitions-models (اسفند ۹۶)