Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

سوادهای مرتبط با سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی ریشه در سواد انتقادی دارد، یعنی مهارت‌های سنتی جستجوی اطلاعات و بهره‌گیری از کتابخانه و روش‌های آکادمیک مطالعۀ پژوهشی. از زمان ابداع اصطلاح «سواد اطلاعاتی» توسط «پل زورکوفسکی» در سال ۱۹۷۴، سواد اطلاعاتی بر توسعۀ بسیاری از دیگر سوادها و مجموعه مهارت‌ها اثر گذاشته و به نوبۀ خود، تحت تأثیر تکامل تدریجی جامعۀ اطلاعاتی و عصر دیجیتالی قرار گرفته است.

سواد اطلاعاتی یکی از «بسیار سوادها»  (به بیان «سی. لانکشر» (Lankshear) و «ام. نوبل» (Knobel)، ۲۰۰۶) است که سواد دیجیتالی و سواد رسانه‌ای را دربرمی‌گیرد. این سوادها و مجموعه مهارت‌ها با همدیگر، برای زندگی، یادگیری، و کار در قرن بیست‌ویکم ضروری شناخته می‌شوند. اصطلاحاتی که در پی می‌آیند در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

منبع: https://infolit.org.uk/definitions-models (اسفند ۹۶)