چارچوب‌های جستجو

نمونۀ مختصری از رهنمودهای موجود برای حرفه‌مندان اطلاعات سلامت:

چک لیست‌های ارزیابی انتقادی

منبع: http://www.informationliteracy.org.uk/sectors/il-health/#squelch-taas-accordion-shortcode-content-2