انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی. ۲۰۰۰٫ استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی. ترجمه علی حسین قاسمی. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات. دوره ٢١ شمارهء ۴ (تابستان ١٣٨۵ ) صفحه: ۹۷-۱۱۹٫ دسترسی در:http://jist.irandoc.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4-9&ftxt=1. دسترسی در سایت انجمن کتابخانه‌های امریکا: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/ILCStands.pdf

انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی. ؟؟؟؟. استانداردهای سواد اطلاعاتی برای رشته‌های علوم و فنی/ مهندسی. ترجمه علی حسین قاسمی. انجمن کتابخانه‌های امریکا. بازیابی در http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/InfolitScience.pdf

انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی. ۲۰۰۳٫ رهنمودهایی برای برنامه‌های آموزشی در کتابخانه‌های دانشکده‌ای. ترجمه علی حسین قاسمی و فرشید دانش. انجمن کتابخانه‌های امریکا. بازیابی در http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/is_al10_farsi.pdf

انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی. ۲۰۰۷٫ رهنمودهای مربوط به قابلیت‌های پژوهشی برای رشته‌های ادبیات انگلیسی. ترجمه علی حسین قاسمی. انجمن کتابخانه‌های امریکا. بازیابی در http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/eng_lit_infolit.pdf

انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی. ۲۰۰۸٫ استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای دانشجویان مردمشناسی و جامعه‌شناسی. ترجمه علی حسین قاسمی. انجمن کتابخانه‌های امریکا. بازیابی در http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/AnthropolSociolInfol.pdf

انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی. ۲۰۰۸٫ رهنمودهای مربوط به قابلیت‌های پژوهشی در علوم سیاسی. ترجمه علی حسین قاسمی. انجمن کتابخانه‌های امریکا. بازیابی در http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/polisci_farsi.pdf

انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی. ۲۰۱۰٫ استانداردهای سواد اطلاعاتی برای روانشناسی. ترجمه علی حسین قاسمی. انجمن کتابخانه‌های امریکا. بازیابی در http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/Psychology_Farsi.pdf

برکهارت، جوآنا ام.، مری سی. مک‌دونالد، آندره‌ی جی. رادرماخر. ؟؟؟؟. آموزش سواد اطلاعاتی به دانشجویان: ۳۵ تمرین عملی بر مبنای استانداردهای سواد اطلاعاتی. ترجمه علی‌حسین قاسمی و حیدر مختاری. تهران: نشر چاپار، ۱۳۸۷٫

 

دانشگاه‌ برکلی‌.؟؟؟؟. اطلاع‌یابی‌ در اینترنت. ترجمه علی حسین قاسمی. تهران: نشر چاپار، ۱۳۸۰٫

داورپناه، محمدرضا، علی‌حسین قاسمی، و مرضیه سیامک. ۱۳۸۷٫ سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان. تهران: نشر دبیزش، ۱۳۸۷٫

رمضانی محمودآباد، سمیه. ۱۳۹۰٫ بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی و میزان رضایتمندی دانشجویان از آن: پایان‌نامه کارشناسی ارشد. به راهنمایی ؟؟. دانشگاه پیام نور، واحد مشهد. دی‌ماه ۱۳۹۰

زارع، وحید. ۱۳۸۸٫ بررسی مهارت‌های اطلاع‌یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های آزاد و دولتی شهر تبریز: پایان‌نامه کارشناسی ارشد. به راهنمایی علی حسین قاسمی. دانشگاه تربیت مدرس. خرداد ۱۳۸۸٫

سبحانی شهر، احسان. ۱۳۹۰٫ بررسی رابطه  مهارتهای سواداطلاعاتی  با خودکارآمدی دانشجویان پزشکی: پایان‌نامه کارشناسی ارشد. به راهنمایی علی حسین قاسمی. دانشگاه پیام نور، واحد مشهد. شهریور ۹۰٫

سنگری، محمود. ۱۳۹۱٫ رابطه بین سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با رفتار اطلاع جویی دانشجویان دانشکده علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد: پایان‌نامه کارشناسی ارشد. به راهنمایی علی حسین قاسمی. دانشگاه پیام نور، واحد مشهد. فروردین ۹۱٫

طالبان، شیده. ۱۳۸۷٫ طراحی و آزمون مسیریاب به عنوان یک منبع مرجع کمک‌درسی برای دانش‌آموزان مقطع راهنمایی: پایان‌نامه کارشناسی ارشد. به راهنمایی علی حسین قاسمی. دانشگاه تربیت مدرس. اسفند ۱۳۸۷٫

طالبان، شیده و علی‌حسین قاسمی. ۱۳۸۸٫ مسیریاب: وسیله‌ای برای پیوند بین منابع کتابخانه و برنامه‌های درسی. در: مجموعه مقالات همایش ملی کتابخانه‌های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی- یادگیری. تهران: نشر کتابدار. صص ۶۹۷- ۷۱۳٫

قاسمی، علی حسین. ۱۳۸۳٫ ضرورت و چگونگی آموزش سواد اطلاعاتی در توسعه و تقویت آموزش عالی؛ در: آموزش استفاده‌کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (مجموعه مقاله‌ها)؛ به کوشش دکتر رحمت‌الله فتاحی. مشهد: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.خرداد ۸۳٫  صص. ۱۷۷-۱۵۳٫

قاسمی، علی حسین. ۱۳۸۵٫ بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و انطباق آن با استانداردهای سواد اطلاعاتی ACRL و چهار سند توسعه‌ی ملی؛ پایان‌نامه‌ دکترای تخصصی، به‌ راهنمایی‌ محمد حسین دیانی‌: دانشگاه‌ فردوسی‌، دانشکده‌ روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌، دی ماه ۱۳۸۵٫

قاسمی، علی حسین، محمد حسین دیانی، محمدرضا داورپناه، بختیار شعبانی ورکی. ۱۳۸۶٫ هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌سی‌آر‌ال) برای جامعه‌ی دانشگاهی ایران؛ مطالعات تربیتی و روانشناسی- ویژه‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. جلد ۸ شماره ۳، ۱۳۸۶، صص ۹۸-۷۵٫ چکیده لاتین قابل بازیابی در http://jm.um.ac.ir/index.php/psychology/article/view/2039

قاسمی، ع.ح. ح. کیانی، ی. منصوریان، م. صمیعی، ح. قاضی‌زاده. ۱۳۸۶٫ سواد اطلاعاتی و نقش آن در توسعه کشور (میزگرد). کتاب ماه کلیات. ۱۲۰٫ صص ۴۷-۳۸٫

قاسمی، علی حسین. ۱۳۸۷٫ ضرورت و نقش مهارت‌های سواد اطلاعاتی در آموزش و یادگیری غیررسمی. ارائه‌شده در اولین همایش آموزش و یادگیری غیررسمی. مشهد. دانشگاه فردوسی. ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷٫

قاسمی، علی حسین. ۱۳۸۹٫ سواد اطلاعاتی و امنیت اجتماعی. مجموعه مقاله‌های همایش ملی دانش و امنیت. سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا- پژوهشکده منابع سازمانی. جلد دوم، ص. ۷۱۰-۶۹۵٫

قاسمی، علی حسین. ۱۳۸۹٫ نقد و بررسی کتاب: سنجش سواد اطلاعاتی. کتاب ماه کلیات. ۱۵۴٫ صص ۴۱-۳۸٫ بازیابی: http://www.ensani.ir/storage/Files/20120326164216-3039-508.pdf

قاسمی، علی حسین. ۱۳۹۰٫ مدل توسعه سواد اطلاعاتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات (پردازش و مدیریت اطلاعات). ۲۷(۲). ص. ۳۴۵-۳۶۸٫ دسترسی: http://jist.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=1837&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1

قاسمی، علی حسین. ۱۳۹۱٫ نقد و بررسی کتاب: سواد اطلاعاتی: آموزش و یادگیری. کتاب ماه کلیات. ۱۷۵٫ صص ۷۴-۸۱٫ بازیابی در: http://www.ketabmah.ir/ViewPdf.aspx?paperid=14882

کمیته‌ی‌ سواد فناوری‌ اطلاعاتی‌ شورای‌ ملی‌ پژوهش‌ ایالات‌ متحده‌. ؟؟؟؟. تبحر در فناوری‌ اطلاعات. ترجمه علی حسین قاسمی. تهران‌: نشر چاپار (نسخه چاپی)، تابستان‌ ۱۳۸۱. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (نسخه الکترونیکی)، ۱۳۸۲٫ بازیابی در http://www4.irandoc.ac.ir/Data/Books/fit/contents.htm

کوپراسمیت، جان، و جو بارکر. ؟؟؟؟. اطلاع‌یابی‌ در اینترنت. ترجمه علی حسین قاسمی. تهران: نشر کتابدار، ۱۳۸۹٫

لاو، جیزس، و جیزس کورتس. ؟؟؟؟. کاربرد لوگوی سواد اطلاعاتی: راهنمای بازاریابی. ترجمه علی حسین قاسمی و سید عابدین حسینی. ایفلا/ یونسکو، ۱۳۹۰٫ بازیابی در: http://www.ifla.org/files/information-literacy/Persian_InfoLit_Logo_Marketing_Manual%20(1).pdf