Ali H. Ghasemi's profile picture
وبسـایت شخصـی

علی حسین قاسمی

Logo
thumbnail

امتحان رشته‌های داروسازی

دانشجویان دکترای فارماکولوژی، ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی، ارشد شیمی دارویی

هرچه زودتر برای تعیین تاریخ امتحان خود هماهنگی و اقدام کنید.