پایان‌نامه دکترای تخصصی بنده در دی ماه ١٣٨۵ در دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان «بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و انطباق آن با استانداردهای سواد اطلاعاتی ای‌سی‌آراِل و چهار سند توسعه‌ی ملی» ارائه گردید. می‌توانید (صفحه عنوان فارسی) ، (چکیده فارسی) و (چکیده انگلیسی) را ببینید.