۲۴/۱۱/۹۷

چندی پیش (۱۳۹۶) «کتاب‌شناسی توصیفی پایان‌نامه‌های ادبیات کودکان و نوجوانان» توسط آقایان «مهدی محمدی» و «امیر متقی دادگر» توسط خانه کتاب ایران منتشر شد. به تازگی نقدی بر کتاب توسط دوست گرامی آقای مسعود میرعلایی، پژوهشگر و ویراستار حوزۀ ادبیات کودکان با عنوان واکاوی کسری های یک گردآوری/ نقدی بر کتاب «کتاب‌شناسی توصیفی پایان‌نامه‌های ادبیات کودکان و نوجوانان» در شماره هفده سال ۱۳۹۷ فصلنامۀ نقد کتاب کودک و نوجوان منتشر شد. به نقل از ایشان «در ایــن نوشــتار، کتــاب کتابشناســى توصیفــى پایان‌نامه‌هــاى ادبیــات کــودکان و نوجوانــان بررســى شــده، داشــته‌ها و نداشــته‌ها و کژى‌هــاى آن در گــردآورى، تدویــن، و رده‌بنــدى موضوعــى پایان‌نامه‌هــاى کارشناســى ارشــد و رســاله‌هاى دکتــرى ادبیــات کــودکان و نوجوانــان واکاوى و نقــد شده اســت.» با توجه به تلاش به‌عمل‌آمده در تهیه کتاب توسط نویسندگان و نیز با توجه به دقت نظر و باریک‌بینی آقای میرعلایی، علاقه‌مندان را به خواندن بررسی ایشان از کتاب مذکور دعوت می‌کنم.