۹۸/۲/۲۸

اخیرا در نامه‌ای، آقای حسین حیدری خبر از برگزاری چهارمین مسابقۀ سواد اطلاعاتی توسط شرکت یابش داد و از کتابداران خواست خود را آماده کنند. در حالی که جای خالی برنامه ریزی، و اقدامات گسترده و سنجیدۀ آموزش و ترویج سواد اطلاعاتی در کشور و بویژه از سوی مراکز مهم آموزشی (وزارت آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان) به شدت احساس می شود، کسی با امکاناتی که طبعا نباید خیلی زیاد و چشمگیر باشد، اقدام به برگزاری مسابقۀ سواد اطلاعاتی می‌کند و به سهم خود، آن را استمرار می‌بخشد، و اکنون در نوبت چهارم، آن را برگزار می‌کند. البته که باید دست مریزاد گفت به آقای حسین حیدری، و آموخت که حتی با یک گل، می‌توان نشان از بهار گرفت.