همانگونه که احتمال می‌دادم، ظاهراً ماجرای کمیته سواد اطلاعاتی دنباله داشت، و البته امیدوارم که این دنباله به سرانجامی اثربخش و سودمند منجر شود. دنباله ماجرا را آنگونه که از وبسایت «کمیسیون نظام اطلاع‌رسانی علم و فناوری» برمی‌آید می‌آورم؛ شاید برای کسی که در پی شناخت اقدامات ملی در حوزهٔ سواد اطلاعاتی است سودمند باشد.

در جلسهٔ شماره ۹ مورخ ۱۲ مهر ۸۸ (http://www.irandoc.ac.ir/Irandoc/files/file/Commission/session9-comission.pdf) یکی از موارد دستور جلسه عبارت بود از «گزارش دبیرخانه در مورد اقدامات جاری و پیشنهاد گام‌های بعدی کمیسیون از جمله … سواد اطلاعاتی». در همین رابطه، در مصوبات جلسه «مقرر شد کارگروه … سواد اطلاعاتی تشکیل و اعضاء کمیسیون در صورت تمایل نظر خود را برای عضویت و یا سرپرستی این کارگروه‌ها اعلام نمایند.»

آنچه در قسمت قبلی (ماجرای کمیتهٔ سواد اطلاعاتی ۱) بیان شد در دنبالهٔ همین مصوبه بوده است.

از موارد دستور جلسهٔ شماره ۱۰ مورخ ۲۴ آبان ۸۸ (http://www.irandoc.ac.ir/Irandoc/files/file/Commission/session10-comission.pdf) «گزارش دبیرخانه از … آغاز به کار کمیتهٔ سواد اطلاعاتی …» بود که مطرح نشد.

از موارد دستور جلسهٔ شماره ۱۱ مورخ ۱۵ دی ۸۸ (http://www.irandoc.ac.ir/Irandoc/files/file/Commission/session11-comission.pdf) «گزارش پیشرفت کار در کارگروه … سواد اطلاعاتی …» بود، که مطرح نشد.

از موارد دستور جلسهٔ شماره ۱۲ مورخ ۶ بهمن ۸۸ (http://www.irandoc.ac.ir/Irandoc/files/file/Commission/session12-comission.pdf) «گزارش دبیرخانه از پیشرفت کارگروه … سواد اطلاعاتی …» بود. در همین رابطه ۳ نظر و پیشنهاد (شماره ۶ تا ۸ پیشنهادها) توسط دکتر زندیان، دکتر خسروی، و دکتر حری مطرح می‌شود.

در صورتجلسات بعدی (جلسات ۱۳ تا ۱۹) ذکری از سواد اطلاعاتی نشده.

از موارد دستور جلسه شماره ۲۰ مورخ ۶ مهر ۸۹ (http://www.irandoc.ac.ir/Irandoc/files/file/Commission/session20-comission%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86.pdf) «ارائهٔ اساسنامهٔ کمیتهٔ ملی سواد اطلاعاتی» بوده. در این رابطه پیشنهاد می‌شود که: ۱) کمیتهٔ سواد اطلاعاتی دارای دو محور خاص و عام باشد و تفکیک محورهای علمی و فنی و پیشرفت با محورهای عمومی، مراحل اجرایی و مصوبات آن انجام شود. ۲) برای بالابردن سواد اطلاعاتی، شاخص‌ها و پارامترهایی تهیه و جایگزین تدوین برنامه شود. ۳) مدیر نهاد کتابخانه‌های مساجد ستاد عالی کانون‌های مساجد به اعضای کمیتهٔ ملی اضافه گردد. ۴) در خصوص نحوهٔ صدور احکام رییس و اعضای کمیته توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح شود.

این جلسه در خصوص سواد اطلاعاتی مصوبه‌ای ندارد.

از موارد دستور جلسهٔ شماره ۲۱ مورخ ۱۱ آبان ۸۹ (http://www.irandoc.ac.ir/Irandoc/files/file/Commission/session%2021-%20comission.pdf) «ارائهٔ ویرایش نهایی اساسنامهٔ کمیتهٔ ملی سواد اطلاعاتی جهت تصویب در کمیسیون توسط آقای دکتر خسروی رییس کمیتهٔ سواد اطلاعاتی» است، که «درجلسه مطرح نشد».

از موارد دستور جلسهٔ شماره ۲۲ مورخ ۹ آذر ۸۹ (http://www.irandoc.ac.ir/Irandoc/files/file/Commission/Session%2022-%20commission.pdf) «ارائهٔ اساسنامهٔ کمیتهٔ ملی سواد اطلاعاتی توسط جناب آقای دکتر خسروی» است. از مصوبات این جلسه این که «اساسنامهٔ کمیتهٔ سواد اطلاعاتی با توجه به نظرات اعضای کمیسیون به تصویب رسید و مقرر شد برای تصویب و اجرایی شدن به شورای عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) ارائه شود.»

در صورتجلسات شماره ۲۳ و ۲۴ ذکری از سواد اطلاعاتی دیده نمی‌شود.

از موارد دستور جلسه شماره ۲۵ مورخ ۳ آبان ۹۰ (http://www.irandoc.ac.ir/Irandoc/files/file/Commission/Session%2025-%20Commission.pdf) «اقدامات بعدی در راستای تشکیل کمیتهٔ ملی سواد اطلاعاتی» است. این دستور «در جلسه مطرح شد» اما در دنبالهٔ صورتجلسه چیزی در بارهٔ بحث‌ها یا مصوبات مربوط، دیده نمی‌شود.

مورد بعدی که از «سواد اطلاعاتی» در صورتجلسات نام برده شده، مربوط به جلسهٔ شماره ۲۹ مورخ ۹ اسفند ۹۰ (http://www.irandoc.ac.ir/Irandoc/files/file/Commission/Session%2029-%20commission.pdf) می‌باشد، که پیشنهاد می‌شود «کمیتهٔ ملی سواد اطلاعاتی را در کارگروه فاوا مطرح و پیگیری کنید.»

آخرین صورتجلسه در دسترس مربوط به جلسهٔ شماره ۳۴ مورخ ۲۱ شهریور ۹۱ می‌باشد. بنابر آنچه از مندرجات این صورتجلسات برمی‌آید، در جلسات ۳۰ به بعد ذکری از سواد اطلاعاتی دیده نمی‌شود.