مدتی طولانی از تدوین استانداردهای عمومی سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی (از سال ۲۰۰۰) توسط انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی (ACRL) می‌گذرد. پس از تدوین و عرضهٔ این استاندارد که به شکل گسترده‌ای برای سنجش و برنامه‌ریزی آموزش سواد اطلاعاتی در تمامی جهان (و ازجمله در ایران) مورد استفاده قرار گرفت، بر مبنای آن، استانداردهای موضوعی برای رشته‌های گوناگون توسط کارگروه‌های تخصصی در همین انجمن تدوین و ارائه گردید که برخی از آن‌ها را نیز بنده ترجمه کردم و در سایت انجمن مذکور در اختیار فارسی‌زبانان گذاشتم (اطلاعات دقیق‌تر در قسمت «در بارهٔ من» در همین وبسایت).

اما بر مبنای بازخوردهای دریافتی انجمن کتابخانه‌های دانشکده‌ای و پژوهشی و با بررسی کاستی‌ها و با نظر به تغییرات فزاینده در فناوری اطلاعات و منابع اطلاعاتی، بازنگری در این استانداردها در دستور کار این انجمن قرار گرفت و بر همین اساس، متن جدیدی با عنوان «چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» (Framework for Information Literacy for Higher Education) تهیه شده و کارگروه ویژهٔ آن، در پی گردآوری بازخورد در رابطه با این متن جدید می‌باشد. بخش اول این متن در بیستم فوریه ۲۰۱۴ و بخش دوم آن به تازگی منتشر شده است. برای دریافت و خواندن این متن و دادن بازخورد می‌توانید به نشانی‌های زیر مراجعه کنید:

صفحهٔ مقدمه و فرم دریافت بازخورد:

 http://acrl.ala.org/ilstandards/?page_id=133

بخش اول (شامل مقدمه/ سه مفهوم آستانی/ واژه‌نامه/ کتابشناسی):

 http://acrl.ala.org/ilstandards/wp-content/uploads/2014/02/Framework-for-IL-for-HE-Draft-1-Part-1.pdf

بخش دوم (شامل دو مفهوم آستانی دیگر/ سناریوی نمونه):

 http://acrl.ala.org/ilstandards/wp-content/uploads/2014/04/Framework-for-IL-for-HE-Draft-1-Part-2.pdf